Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Energie Soleil B.V.
 
Art. 1  Algemeen
 
1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Energie Soleil BV.
 
2.   Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken.
 
3.   Een verwij­zing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
4.   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete zonnesystemen.
 • opdrachtnemer: Energie Soleil BV;
 • Opdrachtgever: een consument of een bedrijf dat een overeenkomst met Energie Soleil BV heeft inzake de aankoop van een product en de installatie daarvan.
 • Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;        

        
In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:
      -   dienst: de aanneming van werk.
 
Art. 2  Offerte/aanbieding
 
1.   Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrij­blij­vend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de aangeboden werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer aangeboden kunnen worden.
 
2.   Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de over­eenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandighe­den en tijdens normale werkuren.
 
Art. 3  Overeenkomst
 
1.   Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag wanneer een door de opdrachtnemer voor akkoord getekend exemplaar van de offerte/aanbieding c.q. contractuele overeenkomst heeft ontvangen van de opdrachtgever.
 
2.   Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdracht­nemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de over­eenkomst boven de in het contract of de op­drachtbe­vesti­ging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt gele­verd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastge­legde werkzaamheden wordt gepresteerd.
          

 1. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 
Art. 4 Wijziging overeenkomst
 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

 1. Wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door opdrachtnemer en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden waaronder werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

 

 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht consequenties heeft voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen.

 
Art. 5  Prijs
 
1.   De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn inclu­sief BTW.
 
2.   Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kost­prijsfac­toren een verhoging ondergaan  - ook al ge­schiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandig­heden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 
3.   Ingeval toepassing van artikel 5.2 mocht leiden tot een prijsverhoging, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden.
 
4.   In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gege­ven regels van overeenkomstige toepassing.
 
5.   Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeen­geko­men, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekenin­gen, berekeningen of beschrijvingen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 
6.   Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en be­drijfs­vaardig opleveren van het product op de in de offerte of aanbie­ding genoemde plaats en exclusief onvoorziene extra kosten.
 
7.   Gemaakte kosten wegens onwerk­bare en/of onveilige situatie op de plaats van het te plaatsen product zullen worden doorberekend.
 
 
 
Art. 6 Leveringstijd
 
1.   De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 
      De leveringsdatum of -week wordt in de overeenkomst overeengekomen. De  levertijd wordt dan gevormd door de periode tussen de datum van tot­standkoming van de overeenkomst en de leve­ringsdatum of het einde van de leveringsweek.
 
2.   De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de op­drachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertra­ging ontstaat door wijziging van bedoel­de werkom­standigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden gele­verd, wordt de lever­tijd voor zover nodig verlengd met één maand
 
3.   Onverminderd het in artikel 6.2 in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voort­vloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 
Art. 7  Montage/installatie
 
1.   Opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoorde­lijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle in­rich­tingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodza­kelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren pro­duct en/of de juiste werking van het product in gemon­teerde/geïnstalleerde staat.
 
2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtge­ver, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaam­heden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. de aangewezen plaats voor opslag en montage/installatie geschikt is voor opslag en het plaatsen van het product.
c. de plaats waar het product wordt gemonteerd/geïnstalleerd voldoende veilig is voor de medewerkers om de benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
d. de toegangswegen tot de plaats van opstelling en montage/installatie geschikt zijn voor het benodigde transport
e. alle noodzakelijke veiligheids- en voor­zorgsmaatre­gelen zijn genomen en worden gehand­haafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehand­haafd om in het kader van de montage/instal­latie aan de toepasse­lijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 
3.   De opdrachtgever verklaart dat er geen asbest en/of andere gevaarlijke stoffen aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.
 
4.   De opdrachtnemer bepaalt of de weersomstandigheden het veilig plaatsen/monteren/installeren van het product toelaten. Indien de weersomstandigheden montage/installatie niet mogelijk maken, kan de opdrachtnemer zich beroepen op artikel 13 en 14.
 
5.   De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage-/installatiewerkzaamheden van opdrachtnemer of  de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege  opdrachtgever geen vertraging ondervindt, indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan tijdig in kennis te stellen.
 
6.   Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit arti­kel gestel­de voor­waarden niet of niet tijdig is vol­daan, zijn voor reke­ning van de opdrachtgever.
 
7.   Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.
 
Art. 8 Gebreken en klachttermijn  
 
1.   De opdrachtgever zal het product onderzoeken en controleren binnen uiter­lijk 14 dagen na de levering en montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecifi­ceerde melding van gegronde klachten is verstre­ken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 
2.   In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwe­lijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortko­mingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomin­gen alsnog zo spoedig mogelijk verhel­pen.
 
3.   Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de accep­tatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de op­dracht­gever terzake van een tekortkoming in de presta­tie van de opdrachtnemer uitslui­ten.
 
Art. 9 Risico- en eigendomsovergang
 
1.   Dadelijk nadat het product als geleverd en gemonteerd/geïnstalleerd geldt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten.
 
2.   Indien de op­dracht­gever na inge­brekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdracht­nemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in reke­ning te brengen.
 
3.   Onverminderd het in het vorige leden en het in art. 6 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de op­drachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de op­dracht­nemer voor leveringen of werk­zaam­heden verschuldigde, met inbegrip van rente en kos­ten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
 
4.   De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerech­tigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De op­drachtge­ver zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen tenein­de de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 3 opgenomen eigendoms­voorbehoud uit te oefenen door terugne­ming van het product, met inbegrip van de daartoe eventu­eel benodigde demontage.
 

 
Art. 10  Betaling
 
1.   Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de over­eengekomen prijs geschieden in twee termijnen.
 
      50% Voor aanvang van de installatie
     
      50% uiterlijk binnen 7 dagen na levering en montage/installatie.
 
2.   Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de op­dracht­gever in rekening is gebracht.
 
3.   Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdracht­nemer te bepalen wijze.
 
4.   Indien de opdrachtge­ver niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vorde­ring vallende gerech­telijke en buiten­gerechtelijke kosten.
 
Art. 11  Garantie
 
1.   Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de op­drachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst), voor zover het betreft bij onderzoek/controle na levering en montage/installatie niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 5 jaar na de levering en montage/installatie volgens artikel 6 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een on­juistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste con­struc­tie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
 
2.   Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keu­ring niet-waarneemba­re gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugde­lijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien monta­ge/in­stallatie van het product door de op­dracht­nemer plaats­vindt gaat de in lid 1 be­doelde garantie­termijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installa­tie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garan­tie­termijn in ieder geval eindigt indien 5 jaar na leve­ring van het product volgens artikel 6 zijn verstre­ken.
 
3.   Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door repara­tie of vervan­ging van het gebrek­kige onder­deel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtne­mer, of door toezending van een onderdeel ter ver­vanging, een en ander steeds ter keuze van de op­drachtnemer. Alle kos­ten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschre­ven, zoals maar niet beperkt tot trans­portkos­ten en reis- en verblijfs­kosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtge­ver. 
 
4.   Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde repara­tie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werk­zaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de op­dracht­ne­mer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werk­zaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te ver­rich­ten. De tweede volzin van lid 3 is van over­eenkom­stige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
 
5.   Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garan­tie gegeven.
 
6.   Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:   
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsv­oor­s­c­h­r­i­f­ten dan wel ander dan het v­o­o­r­z­i­ene nor­m­ale g­e­b­r­u­ik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zo­ver op uitdrukkelijke instructie van de opdracht­gever toege­past, alsmede van door of namens de opdracht­gever aange­leverde materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
 
7.   Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkom­sten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeu­ring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 
8.   Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig moge­lijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantie­termijn in schriftelijke vorm te geschie­den, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt.
 
9.   Indien de opdrachtne­mer ter voldoening aan zijn garantie­verplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdracht­ne­mer.
 
10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 
 

 
Artikel 12 Aansprakelijkheid
 
1.   De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden om­schre­ven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. 11 is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
 
2.   Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
      a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
      b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
 
3.   Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is alle aansprakelijk­heid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aanspra­ke­lijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
 
4.   De opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor:
-  schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
-  beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen en gereed­schappen en andere zaken en of producten.
 
5.   Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 

 1. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwa­ren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

 

 1. Een eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in verband met de te leveren zaken en montage/installatie is beperkt tot een zodanig bedrag als de door de verzekeraar te verstrekken uitkering.

 

 1. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en opdrachtnemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot € 2.500,00, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 
Art. 13 Overmacht
 
      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsge­vaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuit­slui­ting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme en andere ernstige storin­gen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leve­ranciers.
 
Art. 14 Opschorting en ontbinding
 
1.   In geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst door overmacht is de opdrachtnemer gerech­tigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoe­ring van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehou­den zal zijn.
      Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoe­ring, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbin­ding van de overeenkomst.
 
3.   Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
 
4.    Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 

 1. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeen­komst door hem ingekochte product voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

     
 

 
Art. 15 Geschillen
 
Alle geschil­len die mochten ontstaan naar aanlei­ding van een overeen­komst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanlei­ding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de rechterbank van het arrondissement waarin de opdrachtnemer statutair is gevestigd.
 
Art. 16 Toepasselijk recht
 
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Neder­lands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.